President Obama to speak on Boston Marathon Bombing.